Semalt hünärmeni: 7 sany internet aldawçylygy we olara ýykylmagyň öňüni nädip almaly

Aldawçylar, sizi aldamak üçin pursat gözläp, her twitiňize we ýazgyňyza eýerip bilerler. Ine, “ Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Igor Gamanenko tarapyndan hödürlenýän serişdeler, çalt ösýän ýedi tarapy aňsatlyk bilen bulaşdyryp bilersiňiz.

Mugt synag teklibi! (Bakylyk üçin töle)

Işleýşi: Käbir haýran galdyryjy elementi bir aýlyk mugt synag etmek üçin web teklibini görýärsiňiz - köplenç bu dişleri akartmak ýa-da saglygy gowulaşdyrmak meýilnamasydyr. Transportationhli daşamak we ideg etmek üçin 5.95 dollar.

Hakyky näme bolup geçýär: Gowy çap bilen örtülen, köplenç göze görnüp duran kölegede örtülen, aýda 79-dan 99 dollar tölemeli diýen şertler barmy?

Aslynda süýji däl twit (Bu hakyky uzyn atyş)

Işleýşi: Mugt “iPad” ýa-da başga bir gymmat bahaly baýrak almak üçin kynçylyk çekip, Twitter goldawçysyndan “twit” alarsyňyz:

Hakyky näme bolup geçýär: Baglanyşyk, spam e-poçta ibermek üçin hilegärleriň ulanýan "zombi" botnetine kompýuteriňizi goşup, "bot" (programmirleme roboty) göçürip alýar.

Giňişleýin görnüş: Con sungat işgärleri, Twitter müşderilerine birikmeleri paýlaşmaga mümkinçilik berýän URL gysgaldýan administrasiýalardan peýdalanýarlar

Mesele meýdany Şam (Golaýda, hakyky ýakyn)

Işleýşi: Howa terminalynda ýa-da kafede otyrsyňyz we golaýdaky Wi-Fi zonasyna girýärsiňiz. Mugt bolup biler ýa-da Boingo Remote ýaly kompensasiýa peýdasyna meňzeýär.

Hakykatdanam näme bolýar: Sahypa diňe hakyky görünýär. Göçme iş stansiýasyndan hakykatdanam ýanaşyk jenaýatçy tarapyndan işleýär.

Kompýuteriňiz ýokaşdy! (Mundan başga-da, kömek edip bileris)

Işleýşi: "Antivirus XP 2010" ýa-da "Howpsuzlyk Enjamy" ýaly hakyky sesli wirusa garşy programma üpjünçiligi hakda penjire uçýar, enjamyňyzyň howply näsazlyk bilen hapalanandygyny gorkuzýar.

Hakykatdanam nämeler bolup geçýär: Baglanyşyga basanyňyzda, ýalan gurama kompýuteriňizde zyýanly programma üpjünçiligini öç alýan programma üpjünçiligini hödürleýär.

Dollar üçin jaň etmek (misalňyş maglumat bermek halkasy bilen)

Işleýşi: Jübi telefonyňyzda bankdan ýa-da zarýad kartoçkasyndan gyssagly habar alýarsyňyz.

Hakykatdanam näme bolup geçýär: "Bank", ýazgy maglumatlaryňyzy açjakdygyňyza ynanýan bir sungat işgäri.

Biz dünýädiris (Haýyr-sahawat älemi)

Işleýşi: Gaitiden ýa-da başga bir dörediji ýurtdan iýmitlenmedik wagranyň suraty bilen e-poçta alarsyňyz. "Şu gün edip biljek zadyňyzy berseňiz gowy bolardy" -diýip, pul islegi bilen haýyr-sahawat haýyşy gidýär.

Hakyky bolup geçýän zatlar: Haýyr-sahawat, puluňyzy ýygnamak we hasap maglumatlaryny dolandyrmak üçin niýetlenendir.

Giňişleýin görnüş: Web, e-poçta we mazmun habarlary köne haýyr-sahawat hilelerine täze durmuş berdi

Satyn almak üçin elýeterli söýgi (Iň zalym)

Işleýşi: Tanyşlyk sahypasynda, Facebook-da, myhman otagynda ýa-da wirtual güýmenje oýnanda kimdir biri bilen tanyşarsyňyz.

Hakyky bolup geçýän zatlar: Täze söýgiňiz hile ussasydyr. Uçar terminalynda aglaýan gujak bolmaz, şatlyk bilen köp bolmaz.

Giňişleýin görnüş: Onlaýn uzak aralykdaky resmi däl aragatnaşyk, nagt pullaryny almak üçin, boş adamlary ýalan garyndaşlara we gatnaşyklara çekmekde amaly tejribesi bolan kesikli sungat işgärleri üçin güýçli täze ýollar açdy.

mass gmail